Ptaki

VI. Zajęcia warsztatowe - Ptaki - Na zajęciach uczestnicy uzyskują podstawową wiedzę na temat rozpoznawania i biologii pospolitych gatunków ptaków spotykanych w regionie. W części terenowej uczestnicy wyznaczają w wybranym przez siebie miejscu dwu kilometrowej długości trasę tzw. transekt, którego przebieg zapisują w postaci ścieżki GPS (ang. GPS track). W czasie trwania cyklu zajęć uczestnicy są zobowiązani do czterokrotnego (w odstępach min. 1 miesiąc) przejścia (z pomocą zapisanej ścieżki GPS) wyznaczonego wcześniej transektu oraz zapisania wszystkich spostrzeżonych lub zasłyszanych w trakcie przemarszu gatunków ptaków. Efektem zajęć i wypraw będzie powstanie pięciu obserwacji jakościowych awifauny z konkretnego terenu.