Zasoby gruntowe i ich degradacja

III. Zajęcia warsztatowe - Zasoby gruntowe i ich degradacja - Zajęcia będą poruszały zagadnienia zasobów glebowych - profili glebowych, melioracji, wpływu nawożenia gleby na jej degradację, nowoczesnych metod rekultywacji gleb, rolnictwa. Młodzi badacze wykonają odkrywkę glebową (głębokość do 1,75 m) pobierając jednocześnie próbki gleb do dalszych analiz. Przeprowadzone zostaną doświadczenia określające jakościowe parametry gleb - wilgotność, zapach, sypkość; ilościowe parametry gleb - obecność jonów nieorganicznych w roztworach glebowych: NO2-, NO3-; zawartość fosforu i potasu. Uzyskane dane jakościowe i ilościowe wraz z opisem wykonanych analiz i odniesieniem przestrzennym (GPS) zostaną wprowadzone przez uczestników do "Mapy Badaczy Natury"